Община Павликени ще кандидатства с проект за енергийна ефективност в сградата на ДГ „Атанас Неделчев“ в Бяла черква, реши Общинският съвет на октомврийското си заседание. За сградата се предвижда въвеждане на мерки за енергийна ефективност, включително използване на възобновяеми източници на енергия за собствено потребление. За финансиране ще се кандидатства по ПРСР 2014 – 2020 г. Проектът напълно съвпада със заложените цели в План за интегрирано развитие на община Павликени за периода 2021-2027 година. Чрез него ще бъде изградена съвременна и качествена инфраструктура в образователната сфера, както и ще се повиши мотивацията, ще се подобрят достъпът до образование и предоставяне на обучение, отговарящо на съвременните изисквания.
Публикувана в Брой 22 (952) / 2022
Само за 5 дни беше преасфалтиран цялостно подлезът на ул. „Атанас Хаджиславчев“, а заедно с него и кръстовището на улиците „Атанас Хаджиславчев“ и „Трети март“. Ремонтът завърши двойно по-бързо от очакваното. Цялостното затваряне на подлеза за пет дни беше обосновано от мащаба на ремонта и засиления трафик през съоръжението. Наред с полагането на нова настилка, бяха изравнени нивата и на всички дъждоприемни и ревизионни шахти по трасето. Продължава полагането на асфалтова настилка в други части на града, където са извършени изкопи във връзка с подмяната на водопроводните тръби и други дейности по проект „Реконструкция на водопроводна мрежа гр. Павликени ІІ етап“.
Публикувана в Брой 22 (952) / 2022
Страница 2 от 2