Неделя, 02 Октомври 2016 14:32

Предстои сезонът на пожарите – какви превантивни мерки трябва да вземем?

Във връзка с продължителното засушаване и високите температури РСПБЗН – Павликени обръща внимание за повишената пожарна опасност в горите и земеделският фонд. 

Продължителното засушаване от липса на валежи в продължение на няколко поредни седмици повишава риска от възникване на масови горски и полски пожари поради сухата тревна растителност и слоеве натрупана суха листна маса в горите. В населените места започва почистването на дворове, вилни имоти и земеделски земи от горими отпадъци.

Сухата растителност се пали без да се спазват необходимите мерки за пожарна безопасност и пламъците могат да засегнат сгради, земеделски или горски насаждения, а така също да застрашат човешки живот. Характерно за тези пожари е бързото им разрастване на големи площи с образуване на нови огнища, поради което възниква опасност за значителни материални щети със замърсяване на околната среда.

По своите мащаби пожарите могат да възникнат като локални. Ако не се овладеят своевременно, същите могат да придобият характера на масови пожари.

За пожарите в горите трябва да се знае, че огънят се разпространява по-бързо отколкото изглежда, особено по стръмни терени. Значителни материални и екологични щети, със загуба на горски фонд, могат да се получат от горските пожари. Възникнали върху терени, възпрепятствуващи тяхното своевременно овладяване и ликвидиране, горските пожари могат да прераснат в масови. 

Гората е важна съставна част от живата природа, която поддържа биологичното равновесие на планетата. Тя дава убежище на животинските видове, регулира въздушните течения и валежите, предпазва почвите от ерозия, пречиства въздуха. 

Горските пожари нанасят сериозни щети на стопанството и околната среда. Често водят и до човешки жертви. Основни причини за възникване на пожари са: небрежна, непредпазлива или умишлена дейност на човека или природни явления, споделят от Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението” гр.Павликени. За да опазим зеленото богатство на страната, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност:

Не трябва да се пали огън в гората, освен на специално обезопасените и обозначени за това места. (Преди да запалите огън, се уверете, че имате достатъчни количества вода или други подръчни средства за загасяването му при поява на вятър и при напускане на мястото. Подгответе си тупалки - /предварително/ от гума или /на място/ от зелени клони, с които да действате в случай на пожар). 

Не е допустимо изхвърлянето на неизгасени кибритени клечки и фасове в горима и леснозапалима среда! Всички моторни превозни средства, които навлизат в горите, трябва да са технически изправни, с изпускателна уредба, недопускаща отделянето или изхвърлянето на искри. 

Не бива да се изхвърлят стъклени бутилки - дефекти по тях могат да имат ефекта на лупа, което да доведе до запалване на сухи треви и растителни остатъци.

Недопустимо е паленето на огън при наличие на силен вятър - той е в състояние да разнесе искри и горящи частици на големи разстояния без да имате възможност за навременна и адекватна реакция. Разчистването на сухи клони и отпадъци в горски участъци трябва да става чрез извозването им на определените за това места. Забранено е унищожаването им на място чрез изгаряне! За недопускане на самозапалване прясното сено е необходимо да се складира на купи само след като изсъхне напълно.

За да се предотвратят пожари, предизвикани от късо съединение на далекопроводите, под тях трябва да се оформят просеки в горите, които да се поддържат свободни и чисти от суха растителност.

       Абсолютно е забранено паленето на стърнищата. Собствениците на гори трябва да знаят, че са задължени да спазват и изпълняват всички лесоустройствени мероприятия, които са предвидени в нормативната уредба по отношение стопанисването на горите.

Въпреки нормативните документи, заповеди и инструкции, целящи повишаване на пожарната безопасност през пролетния сезон, всяка година се намират недобросъвестни граждани, които ги пренебрегват и нарушават. Безобидни на вид запалвания са причина за развитие на големи пожари, които изпепеляват вилни и стопански постройки, горски масиви и насаждения. Често това става с цел почистване, но безконтролно и неорганизирано, без да се отчита пожарната обстановка, а последствията понякога са доста трагични. „Не забравяйте – предизвикването на пожар носи административно-наказателна отговорност!”

 

       Какво да правим, ако попаднем в горски пожар:

 

      Ако забележите признаци на пожар в гората (дим, мирис на изгоряло и пламъци), е необходимо бързо да оцените обстановката - да се ориентирате за мястото на възникване на пожара, фронта и посоката на придвижване на горенето и скоростта на разпространение.

      При опасност от бързо усложняване на обстановката трябва да потърсите безопасен път да напуснете района на пожара в посока обратна на вятъра или покрай езера, реки и потоци.

      След като избегнете първоначалната опасност, по най-бързия начин трябва да подадете съобщение за забелязания от вас пожар на тел. 112, в близка хижа или туристически пункт, в местното лесничейство или в кметството на населеното място.

      Ако имате информация за хора, пребиваващи в близост до огнището на запалване, от вашето навременно и точно съобщение зависи техният живот.

      Ако запалването е в начална фаза, може да го потушите с пръст, пясък и тупалки от зелени клони.

      Важно е да предпазите дрехите си от запалване, особено ако са от изкуствена материя, и задължително да защитите дихателните си пътища с мокри кърпи или други лични предпазни средства. 

 

    Последствията от горските пожари са многостранни:

 

     Екологични

     Обезлесяване и ерозия на почвите. Промяна на водния отток, нарушаване на топлинния и водния баланс на екосистемите. Унищожаване на уникални находища на редки, защитени видове, ограничаване на биологичното разнообразие. Влошаване на санитарното състояние на горите. Намаляване поглъщателния капацитет на СО2.

 

     Икономически

     Похабяване на горски ресурси след дългогодишно инвестиране - загуба на дървесина. Извънредно отделяне на средства за ограничаване на вредните последствия. Намаляване продуктивността на земите и влошаване на растежните условия. Намаляване на приходите.

 

      Социални

      Влошаване на микроклимата и условията за стопанска дейност. Спад в туристическия бизнес. Ограничаване на възможностите за поминък и обедняване на населението. Обезлюдяване на районите.

   

      За да опазим зеленото богатство на България, стриктно трябва да спазваме правилата за пожарна безопасност, предупреждават от пожарната и напомнят, че при опасност от пожар трябва незабавно да сигнализирате на телефон 112.

НАЧАЛНИК РСПБЗН-ПАВЛИКЕНИ

ГЛ.ИНСПЕКТОР:инж.Ваньо Джамбазов

 

Прочетена 2950 пъти

11 коментара

Оставете коментар

Моля убедете се, че всички задължътелни полета (маркирани със звезда) са попълнени. Не е разрешен HTML код.